සම්බන්ද වන්න

දමිත සිල්වාලේකම් - RCHC077 770 1320General details
චරිත් වත්තලගේඋප ලේකම් - RCHC077 261 4887General details
නුවන් දිවාකරසභාපති - BnG7s සංවිධායක මණ්ඩලය074 025 6064Tournament clarifications
රොහාන් දිසානායකතරඟාවලි අධ්‍යක්ෂක077 757 9846Tournament clarifications
චාමර සමරකෝන්සංවිධායක කමිටු සාමාජික071 311 2598Registration details
සසංක ගුණවර්ධනසංවිධායක කමිටු සාමාජික076 636 9622Sponsorships